Институции

Кметът Николай Зайчев за проекта по ЛОТ4

Написано от Пещераинфо

  • Г-н Зайчев, като кмет на Община Пещера имахте честта да отрежете лентата на сградите, обновени по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4».Това беше и последният проект, обхващащ жилищни сгради, обновени по Оперативна програма “Региони в растеж“.
  • Четири жилищни сгради бяха санирани по ЛОТ4. Общият брой на обновените сгради е 43. Положителния резултат от тази програма вече усещат 208 домакинства. Специално в сградите по този ЛОТ бяха инвестирани 1 061 911.05 лв.
  • Изпълнена ли е крайната цел на проекта?
  • Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера с достигане на клас на енергопотребление „В“ и „С“ на сградите, както и повишаване на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградите. Смятам, че през отоплителният сезон, живеещите в тези сгради са усетили положителната промяна. Домовете им са били по-топли срещу по-малък разход за това. Днес пък в тези жилища е по-прохладно.
  • Какво искате да кажете на гражданите и семействата крайни получатели на резултатите от изпълненият проект?
  • Мога да им кажа само едно благодаря за оказаното съдействие и търпение в благото на успешно изпълнения проект. Искам да благодаря и на строителите, които положиха усилия изпълнението да приключи в рамките на година. Разбира се всичко това стана възможно и благодарение на добрата работа на експертите в Общината.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

Коментари