Институции

Кметът на Общината подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Пещера. Кметът  на община Пещера Георги Козарев  подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за проектно предложение „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”  по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.“  .

Коментари