Институции

Кметовете да засилят контрола за недопускане изгарянето на автомобилни гуми

Кметовете на населени места да засилят контрола за недопускане изгарянето на автомобилни гуми, отработени масла и синтетични материали, призовава РИОСВ – Пазарджик. Това се налага във връзка с подадени сигнали за изгаряне на гуми с цел отопление на оранжерии и извличане на вторични суровини.
На 17 февруари експерти на РИОСВ-Пазарджик провериха сигнал за горене на гуми в оранжерия в село Мало Конаре. Проверката потвърди факта, че в горивния котел на «Ран инвест къмпани» ЕООД (оранжерии за производство на селскостопанска продукция) се извършва нерегламентирано изгаряне на каучукови отпадъци. На собственика е съставен акт. За такова нарушение на Закона за управление на отпадъците финансовата санкция за юридически лица е от 2 000 до 40 000 лева.
Тежката зима и трудните условия за набавяне на традиционната иглолистна маса за горене е допълнителна предпоставка да се заостри вниманието за недопускане на изгаряне на неразрешени вещества. При горенето на  гуми, отработени масла и синтетични материали те се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата, като се отделят въглероден окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксин, които са канцерогенни.
Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците. Предвидената глоба за физически лица е от 300 до 1000 лв.

Коментари