Институции

Кмета на Брацигово подписа поредните договори с Държавен фонд „Земеделие“

Брацигово. Кмета на община Брацигово подписа договор № 13/321/01221 с Държавен фонд „Земеделие“. Фондът предоставя безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ Безвъзмездната помощ е за обект “ Реконструкция на път гр.Брацигово-с.Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с.Равногор и реконструкция на на водопровод от подземни каптажи – „Замарница,“Попски извор“, Розовски вриз“ и „Чобаново“ до РШ Розово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5 178 786 лв. Помощта е в размер до 100 % от одобрените и реално извършени разходи от Ползвателя свързани с осъществяването на проекта, от които 80 % се осигуряват от Европейския съюз и 20 % от държавния бюджет на Република България. На 27.11.2012 г. бе подписан още един договор с Държавен фонд „Земеделие“ също по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ Този път безвъзмездната помощ е за обект “ Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс – Брацигово, общ.Брацигово; Мултифункционално игрище“ гр. Брацигово; Реконструкция на спортна зала с.Бяга,община Брацигово“; ремонт и реконструкция на спортна зала „Олимп“ гр. Брацигово“. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5 383 060 лв. Помощта е в размер до 100 % от одобрените и реално извършени разходи от Ползвателя свързани с осъществяването на проекта, от които 80 % се осигуряват от Европейския съюз и 20 % от държавния бюджет на Република България.

Коментари