Култура

КЗК спря решение на МБАЛ-Пазарджик за доставка на консумативи за хемодиализа

Написано от Пещераинфо

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изп. директор на „МБАЛ – Пазарджик” АД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ – Пазарджик АД”, открита с решение на възложителя, в частта му относно обособена позиция № 2 „Доставка на медицински изделия за хемодиализа”, номенклатурна единица 8 „Апирогенен филтър”.

Производството установи, че конкурсната комисия е нарушила процедурата        като е допълнила документацията с условия, които възложителят не е предвидил и с които участниците не са били запознати при подаване на офертите си. На второ място комисията е променила последователността на провеждане на процедурата, като е отворила ценовите предложения, след което незаконосъобразно се е върнала отново на етап проверка и разглеждане на представените технически предложения и впоследствие е констатирала, че жалбоподателят „Кристълклиър” ООД следва да бъде отстранен. С тези свои действия комисията е нарушила принципите на публичност и прозрачност и правото на участниците на свободна и лоялна конкуренция.

В резултат на тези нарушения на процедурните правила КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в частта по обособена позиция № 2, номенклатурна единица 8 „Апирогенен филтър” при спазване на мотивите, изложени в решението.

Коментари