Институции

КЗК разреши на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да придобие едноличен контрол върху телевизионните канали „Канал 3“

Написано от Пещераинфо

С Решение № 735/17.09.2020 г., Комисия за защита на конкуренцията разреши на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да придобие едноличен контрол върху дружествата, които оперират телевизионните канали „Канал 3“, „THE VOICE“ и „Magic TV“ и радиостанциите „Радио Веселина“; „Радио Витоша“; „Magic FM“ и „The Voice Radio“.
Комисията установи, че сделката ще окаже въздействие върху следните пазари в страната:

–    телевизионна реклама;
–    телевизионно разпространение;
–    интернет(онлайн) реклама;
–    радио реклама.
В своя анализ КЗК отчете спецификата и характерните особености на медийния сектор. Въз основа на извършената оценка  Комисията прие, че концентрацията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което да засегне ефективната конкуренция на горепосочените пазари. Следователно, същата не би могла да породи антиконкурентни ефекти на посочените пазари и следва да бъде безусловно разрешена по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК.
Пълният текст на решение № 735/17.09.2020 г. е публикуван в електронния регистър на КЗК http://reg.cpc.bg/.

Коментари