Институции

КЗК отмени решение на директора на ТП „Държавно горско стопанство – Пещера”

 

 

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на

директора на ТП „Държавно горско стопанство – Пещера”

за обявяване класирането и определянето на изпълнител

на обществена поръчка с предмет „Процедура за

предоставяне на услуги по застраховане за 2012 г. на: „Автокаско”,

„Гражданска отговорност” на МПС, собственост на ЮЦДП Смолян,

ТП „ДГС – Пещера”, „Злополука на местата в МПС” за сухопътни

превозни средства”, „Имущество – пожар и природни бедствия”,

застраховка „ГО при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие”,

„Живот и злополука” на персонала, изпълняващ функции по опазване

на горски територии, застраховка каса”.

Производството установи, че предметът на обществената поръчка

обективно не може да бъде изпълнен от едно юридическо лице –

застраховател поради лицензионния режим, заложен в

Кодекса за застраховането, който не допуска един и същ

застраховател да извършва общо иживотозастраховане. Зададеният

предмет на поръчката ограничава кръга на участниците, като

го свежда единствено до участие на обединения.

КЗК счита за незаконосъобразен както предмета на поръчката, така и

избора на „Лев Инс” АД за изпълнител, който не е способен да съвместява

двата вида застраховане и по този начин не отговаря на условията за

допустимост за участие.

Поради описаните недостатъци на процедурата, които не могат

да бъдат отстранени без да се променят и условията в нея, КЗК смята,

че същата следва да бъде прекратена.

 

 

Коментари