Институции

КЗК образува производство за установяване на забранени вертикални ограничения на пазарите на производство и търговия на слънчогледово олио

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио в Република България.

КЗК образува производство за установяване на нарушения по чл. 15 от ЗЗК от страна на дружествата Бисер Олива АД, Звезда АД иКалиакра АД, във връзка с установените клаузи в договорите за дистрибуция, съдържащи вертикални ограничения на конкуренцията.

Производството е образувано по самосезиране по повод рязкото покачване на цените на маслодайния слънчоглед и слънчогледовото олио в периода август – октомври 2010 г.

Анализът на КЗК установи, че по веригата производство на слънчогледово  семе – преработване – търговия на едро се наблюдават  несъответствия между промените на цените на ниво селскостопанско производство и преработване на слънчогледово семе до краен продукт – слънчогледово олио. Съществува асиметричност при колебанията на цените на слънчогледовото семе и цената на едро на слънчогледовото олио, а оттам и на цената на дребно.

            Комисията информира Министъра на земеделието и храните съобразно неговата компетентност, за евентуално предприемане на  подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда, свързани снасърчаване на устойчивите отношения между заинтересованите страни по веригата на предлагането на храниповишаване на прозрачността иустойчивостта спрямо нестабилността на ценитенасърчаване на интеграцията и конкурентоспособността на предприятията на национално равнище.

Коментари