Общество

Как ще се кандидатства в ПУ“Паисий Хилендарски“?

Написано от Пещераинфо

Пълен списък с необходимите документи за кандидатстване след средно образование за придобиване на образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“, както и сроковете за подаването им, обяви Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

От 7 юни 2021 г. ще бъде активна платформата в сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg. Там онлайн подаването на документите е до 21 юни 2021 г.

Между 11 и 23 юни 2021 г., включително в съботите и неделите, ще се приемат кандидатстудентски документи в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България“ № 236. Тези срокове важат и за подаващите кандидатстудентски документи в бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове.

За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Автомобилно и индустриално инженерство“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“, изучавани във Физико-технологичен факултет, кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул Дичо Петров“28, каб. 202 от 11 до 23 юни 2021 г., но без съботите и неделите.

От кандидат-студентите се изискват оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Веднага след сверяването на двата документа, оригиналната диплома се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети. В него трябва да присъства и средният успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

От ПУ „Паисий Хилендарски“ уточняват, че кандидат-студентите с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището. В нея трябва да са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех от дипломата. Самата диплома в оригинал и копие от нея кандидатите задължително трябва да представят не по-късно от 1 юли 2021 г. В противен случай – не участват в класирането, предупреждават от висшето училище.

Лауреати от национални олимпиади или състезания и форуми с конкурсен характер представят съответния документ.

За кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, се изисква и копие от документи за гражданство.

Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

За кандидатстването е необходим документ за платена такса. Тя е в размер на 30 лева и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит, като за всеки следващ се заплащат по 20 лв. Таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при неявяване на конкурсен изпит. Възможни са няколко начина за внасяне на таксата, които подробно са описани на специализирания кандидатстудентски сайт на ПУ.

Корекции на подадени документи заради допуснати технически грешки се извършват само в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.

Коментари