Институции

Какъв е рискът от заразяване с COVID-19 от хранителни продукти?

Независимо от големия мащаб на пандемията, до момента не е докладвано за предаване на COVID-19 чрез консумация на храна. Поради това, както беше посочено от Европейския орган за безопасност на храните1, няма данни, че храните пораждат риск за общественото здраве във връзка с COVID-19. Смята се, че основният начин на предаване на COVID-19 е от човек на човек, главно чрез секрети от дихателните пътища, отделяни от заразени хора при кихане, кашляне или издишване.

Какъв е рискът от заразяване с COVID-19 чрез опаковките на хранителни продукти?

Макар според неотдавнашно проучване2 да е установено, че при експериментални условия (например при контролирана относителна влажност и температура) причинителят на COVID-19 (SARS-CoV-2) се запазва до 24 часа върху картон и до няколко дни върху твърди повърхности, като стомана и пластмаса, няма данни, че инфекцията се предава чрез замърсени опаковки, изложени на различни условия и температури в околната среда. Независимо от това, за да се отстранят опасенията, че попаднал върху кожата вирус би могъл премине в дихателната система (например чрез докосване на лицето), следва боравещите с опаковките лица, включително потребителите, да следват указанията на здравните органи относно добрите хигиенни практики, в това число за редовно и старателно измиване на ръцете.

Коментари