Институции

И Брацигово, с кадастрална карта и регистър

Брацигово. Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на землището на гр. Брацигово, община Брацигово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. 
В 30-дневен срок от 21.01.2012 г. от обявяването в „ Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред упълномощени лица на втори етаж в сградата на „Младежки дом“ гр.Брацигово с приемно време:
– всеки работен ден от 09 – 13 ч. и 14 – 18 ч.
– събота на 04.02.2012г. от 09-13 ч.
– събота на 18.02.2012г. от 09-13 ч.

Коментари