Институции

Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух

Пещера.От няколко дни една от най-дискутираните теми в Пещера е бъдещото строителство на ново производство от „Биовет“АД. За това ще има обществено обсъждане и специална среща с обществеността на Пещера в петък.

За да отговори на обществения интерес Пещераинфо публикува информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух, която е предоставена на общинските съветници от кмета Николай Зайчев и ще бъде разгледана на заседанието на ОбС утре:

Към настоящия момент Община Пещера е издала на „Биовет” – АД, за периода 2016 – 2017г.   6 бр.  Разрешения за строеж  и  1 бр. Заповед за корекция на издадено Разрешение за строеж.

Същите разрешения са влезли в сила и са актуални, т.е. по тях и в момента се извършват строително монтажни дейностти. Приложено прилагам списък на въпросните издадени Разрешения за строеж.

Отделно, независимо от цитираните по горе Разрешения за строеж „Биовет” – АД е внесъл 3 бр. ПУП – ПРЗ, а именно:

 • ПУП , внесен със заявление вх.№ 30-51-10/03.05.2017 г. от „Биовет“ АД , ул.„Петър Раков“ 39, гр.Пещера проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя  и застрояване на имоти, собственост на „Биовет“АД в местностите „Широките ливади“ и „Орешака“ в землището на гр. Пещера с цел изграждане на производствено складов обект /без ферментационни мощностти/ и енергиен обект за техническа инфраструктура – понизителна електро подстанция 110/6 кV и включването им в строителните граници на гр. Пещера.  ПУП – ПРЗ е обявен, процедиран и има издадена Заповед за одобяване ПУП  №454/28.06.2017 г.

Същия ПУП – ПРЗ е влязъл в сила.

 • ПУП внесен със заявление вх.№ 30-51-13/04.05.2017 г. от „Биовет“ АД , ул.„Петър Раков“ 39, гр. Пещера проект ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр. Пещера  /УПИ IV-3469.3470, Цех за производство на добавки в храните чрез биосинтез и АГРС, кв.172 по ПУП на гр.Пещера/ в УПИ  IV-503.283, Завод за производство на фармацефтични продукти и фуражни добавки с устройствена зона „Пп“. Към представения ПУП- ПРЗ са приложени Положително Здравно заключение за съграсуване на подробен устройствен план от Министерството на здравеопазването – Регионална здравна инспекция – Пазарджик, Положително становище от Министерството на вътрешните работи  главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението” РДПБЗН – Пазарджик, че представения подробен устройствен план съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопастност, както и Положително становище от ЕООД „Водоснабдяване, канализация и строителство”, гр. Пещера.

ОбЕСУТ е приел представения ПУП със Забележка, „ Приема след внасяне на положително становище от РИОСВ – гр. Пазарджик”.

ОбЕСУТ предлага  на кмета на Община Пещера да издаде заповед за одобряване на ПУП – ПРЗ, след представяне на положително становище от РИОСВ – гр. Пазарджик.

Към този момент няма издадена заповед на кмета на община Пещера за одобряване на ПУП – ПРЗ.

Положителното становище от РИОСВ – гр. Пазарджик, още не е получено ,защото не е завършена процедурата по приемането на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ”Изграждане на завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки”

В момента тече обявябане на Доклада, предстои Обществена обсъждане ,което ще се проведе на 01.09. 2017г. в хотел „Домейн Пещера”.

От представения Генерален план към Доклада за ОВОС е видно, че на новата площадка ще се изграждат:

 1. Цех „Ферментация”
 2. Филтрация и сушене
 3. Филтрация и ресуспендиране
 4. Склад за суровини и материали
 5. Помпи за течни суровини
 6. Течно складово стопанство
 7. Цех”Химическо очистване”
 8. Въздушно – компресорен блок
 9. Склад за готови продукти
 10.  Градирни кули
 11.  Помпена станция за градирни кули
 12.  Кранов възел
 13.  КПП
 14.  АГРС

Приложено прилагам и копие от Генерален план към Доклад за ОВОС.

 

 • Внесен със заявление вх.№ 30-51-25/22.06.2017 г. от „Биовет“ АД , ул.„Петър Раков“ 39,гр.Пещера за изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти – 56277.4.175, 56277.4.193 и 56277.4.196 – отводнителни канали, преминаване през полски пътища – ПИ с идентификатор 56277.194 и 56277.4226, с оглед осъществяване връзката на новопроектираните имоти, собственост на „Биовет“АД до общински път

/Решение № 334/27.7.2017 г. на Общински съвет – гр. Пещера/.

Този ПУП – ПРЗ ще се разглежда на ОбЕСУТ – гр.Пещера на 25.08.2017 г.

 

От всичко по-горе споменато се вижда, че ПУП-ПРЗ за изменение отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера/УПИ IV-3469.3470, Цех за производство на добавки в храните чрез биосинтез и АГРС, кв.172 по ПУП на гр.Пещера/ в УПИ  IV-503.283, Завод за производство на фармацефтични продукти и фуражни добавки,  е съгласуван с Регионалната здравна инспекция – Пазарджик и Главна дирекция „Пожарна и авариина безопастност и защита на населението”, т.е. на този етап няма причина за тревога, че бъдещите инвестиционни намерения на „Биовет” – АД, ще замърси повече от допустимото атмосферния въздух в гр. Пещера.

 

„Биовет” – АД като Възложител имат възможност да правят подготвителни дейностти предшестващи същинското строителство на новите производствени мощностти. Издадените и действащи Разрешения за строеж, по които и в момента се извършват СМРсъщо могат да се причислят към тези предварителни дейности, които предшестват същинското изграждане.

  

Приложение: 

 

                 1. Списък с влезли в сила и действащи Разрешения за строеж на „Биовет“АД  за 2016-2017 г.

 

 • Разрешение за строеж № 27/04.08.2016 г.: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ И БИОМАСА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56277.503.141  / УПИ І-141,Когенерираща централа 18 МWе,инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса , кв.172/ по плана на гр.Пещера,ул.„Петър Раков“№41, Община Пещера  и
 • Заповед 1№ 11/29.05.207 г. на гл.архитект за допълване на РС№27/2016 г.;

 

 • Разрешение за строеж №55/08.12.2016 г. : ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД КЪМ „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ И БИОМАСА“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56277.503.283 И 56277.503.141  /УПИ ІV-3469,3470, кв.172/ по плана на гр.Пещера, Община Пещера ;

 

 • Разрешение за строеж №56/15.12.2016 г. : БКТП ЗА „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ И БИОМАСА “ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56277.503.141  / УПИ І-141,Когенерираща централа 18 МWе,инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса , кв.172/ по плана на гр.Пещера,ул.„Петър Раков“№41, Община Пещера ;

 

2017 г.

 

 • Разрешение за строеж №64/10.05.2017 г.: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД Ду 219,1х6,3 мм. с рег.Пд РГ 0051 на територията на „Биовет“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56277.503.283 /УПИ ІV-3469,3470,Цех за производство на добавки в храните чрез биосинтез и АГРС, кв.172/ по плана на гр.Пещера, Община Пещера ;

 

 • Разрешение за строеж № 67/19.05.2017 г.: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕХЗ на градски газопровод на територията на „Биовет“АД В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56277.503.283 /УПИ ІV-3469,3470,Цех за производство на добавки в храните чрез биосинтез и АГРС, кв.172/ по плана на гр.Пещера, Община Пещера ;

 

 • Разрешение за строеж №69/29.05.2017 г.: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 кV ОТ ТНН И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА КРУ В БКТП /СОБСТВЕНОСТ НА ПОРТРЕБИТЕЛЯ/,МОНТИРАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56277.503.141, КВ.122 ,УЛ.“ПЕТЪР РАКОВ“№41 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕЩЕРА ;

 

        2. Копие от Генерален план към Доклада за ОВОС  

                   

 

Коментари