Институции

Информация за съвместната работа Бюрото по труда с Община Пещера

Пещера.За съвместната работа на Община Пещера и ДБТ-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта пред Общинския съвет говори директорът на Бюрото по труда Анастасия Ваклинова.

Ето и пълната информация:

През 2017г. средногодишния брой на регистрираните в община Пещера безработни лица намалява спрямо предходната година с  87 души /12,93%/ и възлиза на 586 човека. Равнището на безработица намалява съответно с 1,1 процентни пункта и приема стойност 6,8%. Принос в намаляването на равнището на безработица в региона има и активното трудово посредничество на ДБТ-Пещера. През 2017г., 932 безработни лица са устроени на работа. От тях 6 – са включени в заетост по мерки от ЗНЗ, 29 лица са започнали работа по програми за заетост, 33 лица са започнали работа по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” и 864 лица са реализирани на първичен пазар на труда.

През 2017г. на първичен пазар на труда са разкрити 916 работни места от фирми на територията на община Пещера, заети са 828 работни места. От икономическите отрасли, които се развиват в община Пещера, повишено търсене на работна сила има от  преработвателната промишленост. Значителен дял имат работните места, разкрити в обувното производство. 293 работни места за квалифициран и нискоквалифициран труд са разкрити от обувните фирми на територията на общината.

Като цяло преобладават работните места без изисквания за квалификация. 846 работни места не изискват квалификация или образование. Разкриват се работни места за нискоквалифициран труд, като общи работници, товарачи, хигиенисти и сметосъбирачи, опаковачи и др.

28 работни места са с изискване лицата да притежават работническа професия и 42 работни места са разкрити за специалисти.  Целогодишно търсене има на персонал в търговията, питейни заведения и хотелиерство, дейности в които се наблюдава голямо текучество.  Разкриват се работни места в сферата на образованието за преподаватели и специалисти с помощни и административни функции и др. Търсене на работна сила има с сферата на строителството, транспорт, производство на спиртни напитки и лекарствени вещества.  Наблюдава се повишено търсене на квалифицирани работници в промишлеността, като монтажници, машинни оператори, кроячи, шивачи, шлосери, квалифицирани работници в производството на храни, спиртни напитки, облекло, дървени изделия и сродни с тях. и др. Това води до задълбочаващ се дисбаланс между характеристиките на търсената от бизнеса и предлагана работна сила.

Характеристиката на безработните лица, регистрирани в община Пещера е следната: 46,59% от тях притежават средно образование, 16,72% са с основно образование, 25,43% са с начално и по-ниско образование и 11,26% от лицата имат висше образование. 55,80% от безработните лица не притежават квалификация. 13,48% от безработните лица са младежи до 29г. възраст. Значителен е делът на лицата над 50г. възраст. Те представляват 45,05% от общата структура. В община Пещера по-висок е процента на безработица при жените. 55,80% от безработните, регистрирани в ДБТ са жени.

През 2017г. ДБТ- Пещера реализира съвместно с Община Пещера, като работодател, следните програми и проекти за заетост:

-НП”Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”- осигурена е заетост на 2 лица с намалена работоспособност   

-НП”Активиране на неактивни лица”- включено в заетост е 1 лице

-Регионална програма- разкрити са 6 работни места за длъжността „работник поддръжка на пътища” с период на реализация 17.10.2016-31.03.2017г. и 4 работни места с период на реализация 03.05.2017-02.11.2017г. Извършени са следните дейности: поддръжка на улична мрежа, почистване на шахти, реголи и настилка, възстановяване на предпазни ограждения, свързани с безопасността на движението и др.

-Програма “Старт на кариерата”- работили по условията на програмата през 2017г. са 3 младежи до 29г. възраст с висше образование за придобиване на опит в общинската администрация.

Между ДБТ-Пещера и Община Пещера е подписано споразумение за обслужване на изнесени  работни места в селата Радилово и Капитан Димитриево, като ежемесечно се предоставят услуги на търсещите работа лица от двете населени места, по предварително съгласуван график.

Община Пещера е активен член на Съвета за сътрудничество към ДБТ-Пещера. Проведените заседания на Съвета за сътрудничество към ДБТ- Пещера през 2017 г. са общо 4.

Поддържа  се непрекъснат контакт с Община Пещера, като партньор на местно ниво във връзка със сключените „Споразумения за реализиране на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020г.”. В тази връзка се предоставя информация за работните места, разкрити в ДБТ, информационни обзори за пазара на труда, информация за  настъпили законодателни промени и обявяване на нови инициативи на Министерството на труда и социалната политика или на Агенцията по заетостта,  за стартиране на нови Проекти по ОП”РЧР” и др.

Коментари