Институции

Изработен е проект на Общ устройствен план на град Пещера

Пещера. Община Пещера съобщава, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище. Предстои процедирането му по чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, след изготвяне на доклад за екологична оценка и оценка за съвместимост към него. За запознаване с предвижданията на предварителния проект на Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище може да направите справка в Дирекция ТСУ на Общинска администрация Пещера, ул.“Дойранска епопея“17, етаж втори и да направите своите препоръки и предложения, както относно собствения си имот така и относно цялостното устройствено развитие на града до 15.07.2015г.. С общия устройствен план се определят:
1.Общата структура на територията, предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;
3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
5. Застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне.

Коментари