Институции

Изпълнителната агенция по горите засилва контролните проверки за изпълнение на противопожарните мероприятия за защита на горите от пожари

Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Регионалните дирекции по горите, съвместно с Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”) започват упражняването на системен контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия през летния пожароопасен сезон на настоящата година. Проверките се предприемат с цел провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горите и земеделските територии на страната.

Контролът по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия ще бъде осъществяван в районите на дейност на Държавните горски стопанства (ДГС) и Държавните ловни стопанства (ДЛС), които са териториални поделения на новосъздадените шест Държавни горски предприятия. Особено внимание трябва да се обърне на направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Също така ще се следи и за почистването на тревни горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др.  

Регионалните дирекции по горите ще следят и за строгото спазване на заповедите за пожароопасния сезон, който вече е обявен във всички области на страната. Ще се проверява готовността на служителите от специализираните групи за гасене в държавните предприятия и най-вече на ангажираните с обслужването на специализираните автомобили за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. По време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по малко от 100 м. от границите на горите. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Подготовката за активния пожароопасен сезон за тази година започна още през март, когато ръководствата на Регионалните дирекции по горите и ОУ „ПБЗН” извършиха съвместни проверки в ДГС и ДЛС на регионалните програми и годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари през 2011 г. По време на срещите беше обсъдено и анализирано изпълнението на противопожарните мероприятия през 2010 г. и предвидените мерки за тази година. Особено внимание бе обърнато и на създадената организация в държавните горски и ловни стопанства относно изграждането на противопожарни ядра, осигуряването със защитни облекла, машини, транспортни средства и инвентар във временните и постоянни противопожарните депа. По предоставените данни и информация беше констатирано, че всички ДГС и ДЛС са разработили оперативните си годишни планове съгласно изискванията. Регионалните програми за опазване на горите от пожари и схемите за оповестяване са актуализирани, съгласно разпоредбите на Закона за горите и структурирането на шестте Държавни горски предприятия.

Коментари