Общество

За последния ден на 2011 г. е регистрирано увеличение с 4% на върховото потребление спрямо 31.12.2010 г.

Написано от Пещераинфо

В периода 31 декември 2011 г. – 2 януари 2012 г. диспечерските центрове на EVN България отчетоха завишено потребление на електроенергия като най-голямото завишение е отбелязано на 31 декември 2011 г. Ръстът на консумираните киловатчаса електричество е както средно за цялото денонощие, така и при върховите товари. Регистрираното увеличение на върховите товари е с около 4% по-голямо в сравнение с максималните стойности от 31 декември 2010 г. Максималният товар по електроразпределителната мрежа възлиза на 1 854 000 консумирани коловатчаса в рамките на един астрономически час. За цялото денонощие са консумирани близо 33 млн. киловатчаса електроенергия.

Отчетените пикови стойности надвишават дори максималните товари по време на коледните празници, когато беше отчетен максимален товар от 1 660 000 киловатчаса, регистриран на 24 декември 2011 г.

Завишени стойности на максимално потребление са регистрирани също и на 1 и 2 януари 2012 г. в сравнение с тези дати от 2011 г. На 1 януари са консумирани общо повече от 26,6 млн. киловатчаса електроенергия, а на 2 януари – над 28,8 млн. киловатчаса.

Специалистите в диспечерските центрове на EVN България осъществяват постоянен мониторинг на мрежата и потреблението на електричество.

Коментари