Институции

За отоплителния сезон 2017/2018 г. на 9 464 лица и семейства е отпусната целева енергийна помощ

До 31 октомври 2018г. кандидатстващите за целева помощ за отопление лица и семейства могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“. Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидатите.

Важно е да се отбележи, че увеличението на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, като  доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със съответния коефициент. Промените в Наредбата предвиждат автоматично обвързване на корекционния коефициент с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване ред за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли. По този начин се създава механизъм за компенсиране на нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, така че да бъде ограничен риска от тяхното отпадане от програмата за целево подпомагане.

Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2018/2019 г. е определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители към 31 октомври тази година и е в размер на 74,83 лв. месечно, т.е. 374,15 лв. за целия отоплителен сезон.

Към 20.08.2018 г. в дирекциите за „Социално подпомагане” на територията на област Пазарджик са приети 6 294 бр. заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Най-голям брой са приети в ДСП Велинград – 2 210 бр.; Септември – 1 115 бр. и Пазарджик – 995 бр.

От приетите заявления-декларации са обработени 3 314 бр., съответно с издадени заповеди за отпускане на целева помощ за отопление са 2 977 бр., а на 337 лица/семейства е отказано подпомагане. През месец юли 2018 г. на 2 468 лица/семейства е изплатена помощ на обща стойност 923 402,20 лв.

За отоплителния сезон 2017/2018 г. на 9 464 лица и семейства е отпусната целева енергийна помощ. Изплатена е сума с общ размер 3 452 750,70 лв.

          Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за социално подпомагане.

Коментари