Институции

Заседание на ОбС в последния ден на месеца

Пещера.Общинският съвет на Пещера ще заседава на 30 юни от 14.30 при следния дневен ред:

 

 1. Информация за работата на Община Пещера по европейските фондове за периода м. юли 2015г. – м. юни 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 

 1. Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Съгласуване и приемане на актуализиран Стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера за периода 2014г.-2016г. и съгласуване и приемане на актуализиран Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера.

                                    Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                        Албена Делчева – Вътрешен одитор в Община Пещера

 

 1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ – Пещера.

                                    Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                         ИД Директор ОП „ЧПОИ“ Иван Спиров

 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

                                     Докладва:  От името на Кмета на Община Пещера

                         Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера

 1. Одобряване на споразумение между кандидат и партньори – Община Пещера и партньори от образователния и неправителствения сектор, във връзка с реализация на дейностите по проект „Шарени мъниста“, по процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока на кандидатстване BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                            Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 

 1. Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ    № BG16RFOP001-8.003-0001-C01, бюджетна линия № BG16RFOP001-8.003-0001 „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

                                         Докладва:  От името на Кмета на Община Пещера

                             Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера

 

 1. Обявяване на обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на гр. Пещера“ за обект от първостепенно значение и включването му в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2016г. като общински обект от първостепенно значение.

                          Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                      инж. Невена Дялкинова  –Началник отдел„Общинска собственост“

 

 1. Избиране метод на приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационна оценка на общински нежилщини имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи един общ производствен комплекс, а именно:
 • Поземлен имот с идентификатор 56277.504.618. Сграда с идентификатор 56277.504.618.1.
 • Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617. Сграда с идентификатор 56277.504.617.1.

                         Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                         инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 

 1. Предоставяне на помещение за клуб на ПП СДС – гр. Пещера

                               Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                               Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“

 

 1. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл.№ 000218-нива и отреждането му в УПИ V-218 за оранжерии, местност „Растето“, землище на с. Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание.

                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на УПИ III- бивш стопански двор с идентификатор 56277.1.154 по КККР на гр.Пещера е необходимо във връзка с реализирането на инвестиционните намерения на възложителя – за стопански нужди в местността „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.140 в местност „Свети Георги“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Учредяване  право на прокарване със сервитут в полза на “Фунгофория” ООД  върху част от Общински имоти в м. “Кътево Кладенче” по КВС с.Радилово  през които ще бъде прокаран  електропровод НН , което трасе ще започне от  трафопост № 3-Радилово, който попада в имот № 500002 – Път ІV клас собственост на Община Пещера, премине на югозапад подземно през поземлен имот №500002. ,продължава подземно през поземлен имот № 438011-местен път на Община Пещера и влиза в поземлен имот № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор собственост на „Фунгофория“ ООД в местност „Кътево кладенче” в землището на с.Радилово и одобряване цена на учреденото право със сервитут.

                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Съгласуване на частична схема на преместваем обект – електромеханични           детски люлки в централната градска част-  площад «България» – гр.Пещера, на площ от 10.00 кв.м.

                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                 инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 50/28.01.2016г. на Общински съвет – Пещера.

                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Изменение и допълнение на Решение №40/28.01.2016г. и Решение № 76/31.03.2016г. на Общински съвет – Пещера, в Приложение № 14 «Списък на пътуващите».

                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“

 

 1. Питания.

                           

 

Коментари