Институции

Заседава областният съвет по условия на труд

Под председателството на зам. областният управител Ваня Минкова, Областният съвет по условия на труд проведе първото си заседание за 2012г., на което директора на областната инспекция по труда,  инж. Мария Пъпанова представи информация за дейността на инспекцията за 2011г.

През 2011г., „Инспекцията по труда” гр. Пазарджик е извършила 1561 проверки по спазване на трудовото законодателство. Проверени са 1169 предприятия с нает персонал от 37 571 работници и служители. Извършени са и 209 съвместни проверки с други контролни органи. Издадени са 7507 задължителни за изпълнение предписания, спрени от експлоатация са 50 машини и съоръжения, отстранени от работа са 31 работници, не инструктирани или не притежаващи съответната квалификация или правоспособност, спряно е едно незаконно разпореждане на работодател и са предписани 2 специални режима на работа.

Най-голям брой проверки са реализирани в предприятия от структуроопределящите отрасли на икономически дейности за областта – „Дърводобив и дървопреработване”, „Производство на мебели”, „Производство на облекло”, „Производство на обувки”, „Производство на хартия и картон”, „Строителство”, „Производство на изделия от пластмаси”, „Търговия на дребно”, „Ресторантьорство” и „Хотелиерство”.

През 2011г. са решени 422 искания и сигнали на работници и служители. Най-сериозните проблеми са забавяне изплащането на трудовите възнаграждения, работа без сключен писмен трудов договор, не изплащане на дължими обезщетения. В резултат на контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда”, през отчетния период на заинтересованите работници са възстановени средства под формата на трудови възнаграждения и обезщетения в размер на 4 717 647 лв., многократно по-висок в сравнение с 2010 г. – 203 777лв.

Коментари