Институции

Започна 36-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици в цяла Европа

В периода 13-15 януари 2012 год. в цяла Европа ще се проведе 36-тото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.
В област Пазарджик, по поречието на река Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир “Тополница” и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там гъски, лебеди, гмурци, чапли, корморани и др. Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).
В него ще вземат участие екипи на МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, сдружение за дива природа “Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна и фондация “Льо Балкан”.
За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас. На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема – реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания.
Анализът на данните от преброяването ще определи  приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета.На европейско ниво оценките се извършват от Birdlife International, а на национално – от МОСВ и ИАОС. Резултатите ще бъдат публикувани официално.

Коментари