Общество

Заключителна пресконференция

МИГ – Пещера проведе заключителна пресконференция по подготвителния проект по подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020

Договор № РД 50 – 94/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Проектът стартира преди 6 месеца и имаше за цел придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 година;  Информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегия по подхода ВОМР; Подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране.

Основните дейности бяха провеждането на информационни кампании в населените места; издаване на информационни материали и поддържане на интернет страница с актуална информация; провеждане на семинари, обучения, конференции; извършване на целеви проучвания и изготвяне на анализи; подготовка и консултиране, вкл. чрез обществени обсъждания, на Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР.

В резултат бе изготвена и подкрепена от местната общност Стратегия за местно развитие на територията на община Пещера за програмен период 2014-2020 година; постигната максимална информираност за подхода „Водено от общностите местно развитие“ и готовност за прилагането му чрез изпълнение на стратегията и други дейности.

Проектът обхвана всички населени места на територията на община Пещера.

 

 

 

 

Коментари