Институции

Заключителна пресконференция по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5»

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 894 856.35 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Изпълнена е целта за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Реализацията на проекта оказа пряко положително въздействие върху 29 бр. домакинства, 71 човека, 11 жилищни сгради и 29 етажни собствености.

Представители на сдруженията на собствениците получиха удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари