Институции

Заключителна пресконференция по Водния цикъл

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Пещера ще проведе Заключителна пресконференция  на 29 юли 2015 г. от 11,00 ч. в Конферентната зала на хотел „Домейн Пещера”, гр. Пещера във връзка с приключването на проект „Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Пещера.

Проектът стартира на 29.02.2012 г. и е изключително приоритетен, както за община Пещера, така и на национално ниво, с оглед на изтичащия преходен период за населени места с над 10 000 ЕЖ по Директивата на ЕС за пречистване на отпадъчните води от населените места.

С изпълнението на проекта, цялото население на гр. Пещера е обхванато от услугите по доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Реализирането на проекта допринася за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови инвестиции и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на общината.

 

С уважение,

Георги Козарев,

Кмет на Община Пещера

За контакти:

инж. Николай Атанасов, ръководител проект

Тел.: 0350 6 22 03; e-mail: n.atanasov@peshtera.bg

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Правителството на Република България, представлявано от Министреството на околната среда и водите.

Коментари