Институции

Заключителна пресконференция за приключване на Проект “Заедно”

Пещера. На 23.11.2017 г. – четвъртък от 10.00 часа в заседателната зала на Община Пещера се проведе заключителна пресконференция, във връзка с приключване на Проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”. Проектът осигури трудова заетост в продължение на 18 месеца на 79 лица – лични асистенти, които полагаха грижи за  91 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Проектът е на стойност 465 591,19 лв., а цялата му продължителност е 21 месеца /01.03.2016 г. – 01.12.2017 г./.

    Дейностите, които са извършени от наетите лица са свързани с:

1. Организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи социалните условия, необходими за нормален живот на потребителите на социални услуги, а именно – помощ при общуване и подържане на социални контакти; развлечения и занимания в дома и извън него; четене на художествена литература; придружаване и оказване на помощ при разходка.

2. Организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя – приготвяне на храна и подпомагане храненето на лицето с увреждане; текущо или основно почистване на жилището; помощ на потребителя при подържане на лична хигиена /ежедневен тоалет, обличане , къпане/; осигуряване на пране, химическо чистене или ръчно пране.

3. Организиране и осъществяване на дейности във връзка със здравето на потребителя – съдействие при настаняване в болница, грижи в болница при необходимост; придружаване до личен лекар или специалист; проследяване правилното приемане и подпомагане при приемане на лекарства, предписани от лекар; оказване на съдействие при снабдяване с помощно-технически средства.

4. Организиране и осъществяване на административни услуги – съдействие и подаване на документи пред ТЕЛК/НЕЛК, Дирекция „Социално подпомагане” и други; при изявено желание от страна на потребителя и с негови средства да пазарува, заплаща ел.енергия, вода, телефон, твърдо гориво.

Участниците, присъствали на заключителната пресконференция за представяне резултатите от проекта са ръководството на Община Пещера, екипа за организация и управление на проекта, потребители на социалната услуга, лични асистенти и други заинтересовани лица.

Коментари