Институции

Зайчев подписа договор за енергийна ефективност на жилищни сгради за почти 2 милиона лева

ПРОЕКТ

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 1”

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.

№BG16RFOP001-2.001-0010-С01

Цел: Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014 2020.

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:

1. Златното кормило, ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера

2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера

3. Надежда, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10, гр. Пещера

4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера

5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1, гр. Пещера

6. Купена, ул. „Михаил Такев“ № 37, гр. Пещера

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 973 649.76 ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 1 677 602.29 ЛВ.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 296 047.47 ЛВ.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 15.09.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 15.09.2018 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

Коментари