Институции

Европроект обновява сградата на полицията и пожарната в Пещера

На 28.10.2016г. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 за безвъзмездно финансиране на проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 790 422,31 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта, чиито срок е 24 месеца, е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Сградата на РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера е построена през 1978 г. и се състои от три етажа и сутерен. В съответствие с анализите на ОПРР, разглежданата публична инфраструктура е с ниска степен на енергийна ефективност.  

Предвидените инвестиции в сградата имат за цел да постигнат следните резултати:

  • Достигане на клас на енергопотребление „С“ на сградата,
  • Намаляване на разходите за енергия
  • Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност и  удължаване на жизнения й цикъл, устойчиво управление и поддръжка;
  • Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко да намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до редуциране на емисиите на парникови газове,
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работната среда в Пещера като опорен център от 4то ниво на националната полицентрична система,
  • Подкрепа за запазване на традиционните функции на Пещера като малък град, предлагащ образователни услуги за местното население и за това от околните периферни райони.

 

Подобряването на енергийните характеристики на сградата ще подпомогне процеса на предоставяне на по-качествени и допълнителни административни услуги. Вследствие на това ще се ограничи размера и темпа на миграция към по-големите градове на страната.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0005 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари