Култура

ДЦДМУ в Пещера, 6- години усърдна работа

Пещера. В Дневен център за деца и младежи с увреждания- / ДЦДМУ/ в Пещера  вече 6 години се полагат грижи за деца със специални нужди. „Услугите ползват деца и младежи с постоянен адрес в община Пещера с различни видове увреждания – двигателни , зрителни, ментални и множествени. Капацитетът на центъра е от 36 места. Възрастовата група е от 3 до 18 години. Услугата е безплатна“, уточни за Пещераинфо Димитър Попов – ръководител на институцията. Центърът разполага със собствен транспорт, което улеснява работата както на екипа обгрижващ децата, така и техните родители. Потребителите ползват целодневна , полудневна и почасова форма на посещение. „За да посещава едно дете или младеж заведението ни е необходимо да има протокол на медицинска комисия или експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК. Въз основа на тях от отдел Закрила на детето издават направление за вида услуга, която потребителя ще ползва. В тази връзка разполагаме с екип от специалисти  – психолог,  логопед, трудотерапевт, специален педагог и рехабилитатор“ допълни Попов. За всяко едно дете съобразно уврежданията и нуждите се изготвя индивидуален план за грижи. На всеки 6 месеца се провеждат срещи на мултидисциплинарен екип на които срещи в присъствието на представител от отдел Закрила на детето и родители се отчитат постиженията и слабостите  при работа  с децата и се приема  План за грижи за следващите 6 месеца. „Дневния център днес разполага със съвременна, добре оборудвана и  съобразена с нуждите на потребителите база, която задоволява потребностите на  настанените деца. Те се хранят 4 пъти дневно, като храната отговаря на стандартите за социални услуги за деца, съобразно възрастта. Шест години след разкриването  си Дневия център за деца и младежи с увреждания е  предпочитано място за оказване на специализирана  подкрепа  и помощ на децата с увреждания и техните родители“  подчерта шефът на Центъра и уточни, че това е „социална услуга в общността , която услуга в най-висока степен допринася за утвърждаването на децата с увреждания  от община Пещера като равностойни неини граждани“.

 

Коментари