Институции

До 25 март проверяват речните корита в общината

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ – Пазарджик изпрати указания до кметовете на общини в срок до 25 март 2016 г. да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии  за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им.

РИОСВ изиска от кметовете да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място. Това трябва да стане така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени. Специално внимание в указанията се обръща на факта, че всички селски депа в региона са закрити и обезвреждането на отпадъците става само и единствено на общинските депа за неопасни отпадъци. За общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на регионалното депо в Панагюрище.

РИОСВ изготви график за проверки на място. След изтичане на дадения срок – 25 март експертите ще проверят какво е свършено и при установяване на нерегламенитари замърсявания, ще бъдат налагани санкции.

Коментари