Институции

До тази сутрин – 66 сдружения се надяват на европейско финансиране по програмата за Енергийна ефективност

Пещера.На 30 май в 17.30 часа в община Пещера изтича крайният срок за кандидатстване по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. В деловодната система на Община Пещера към 09.50 часа местно време на 29.05.2018г. са входирани 66 броя Заявления за интерес и финансова помощ по тази процедура.

Община Пещера провежда информационна кампания в периода от 19 април до 30 май. Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на  по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.

Към момента в Общинска администрация Пещера са регистрирани 258 бр. сдружения на собствениците по Закона за управление на етажната собственост, с предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. Едно сдружение на собствениците е заличено по собствена инициатива. Три жилищни блока бяха реализирани успешно по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, друо сдружение, отново на жилищен блок, е одобрено за финасиране и предстои неговата реализация по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 41 сдружения на собствениците (жилищни блокове и многофамилни жилищни сгради) са реализирани успешно по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

212 сдружения на собствениците чакат своят ред за енергийно обновяване по Програма „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” , от които  29 са в списъка на чакащите на „Българска банка за развитие“ АД за енергийно обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Всеки петък от 14.00 часа до 17.00 часа  в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера провеждаше „Ден на отворените врати“ с цел  провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост и заинтересованите граждани с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Коментари