Институции Общество

Допълнителни мерки след общественото обсъждане

Написано от Пещераинфо

Допълнителни мерки към мерките за предотвратяване и минимизиране на потенциалните негативни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда при реализация на инвестиционното предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци към инстаация за производство на енергия и отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ще бъдат добавени след двете предварителни обществени обсъждания и официалното обществено обсъждане, което се проведе на 26 ноември. Това става ясно от официално становище на „Грийнбърн“.

Допълнителните мерки са на депото да се депонират единствено отпадъци генерирани от дейността на инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на Грийнбърн ЕООД в гр.Пещера – етап експлоатация. Пробовземането и анализите на проби от подземни и повърхностни води да се възлага на външни акредитирани лаборатории – етап експлоатация.

Третата допълнителна мярка е а площадката на депото да се идгради видеонаблюдение и инсталира охранителна система – етап строителство.

В резултат на общественото обсъждане не са предложени други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение. Не е постъпила нова информация въз основа на експетна оценка, която да се различава от представената в доклада за ОВОС.

Мерките могат да бъдат добавени в решението по ОВОС от директорът на РИОСВ Пазарджик.

Коментари