Общество

Днес ще режат лентата на ЛОТ1

Публичното събитие „Рязане на лента“ по проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” ще се проведе днес.

След подписването на административен договор проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев символично стартира строителните дейности, а днес е факт успешното изпълнението на  проекта.

Строително-ремонтните дейности бяха извършени от фирмата изпълнител „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК“.

 

Жилищните сгради, които бяха реновирани по договора са:

1. Златното кормило, ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б

2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б

3. Надежда, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10

4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3

5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1

6. Купена, ул. „Михаил Такев“ № 37

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари