Институции

Днес заседават местните старейшини в Пещера

Пещера. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ШЕСТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31.10. 2012 г./сряда/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за доставка на необходимите количества дърва за огрев през отоплителния сезон 2012/2013г. за членовете на клубовете на пенсионера, диабетика, инвалида, сдружение „Вяра“ и граждани.
Докладва: Директорът на Териториално
поделение ДГС – Пещера

2. Изслушване на цялостна информация от „Биовет“ АД за извършената до момента реконструкция и монтаж на пречисвателните съоръжения в „Биовет“АД и резултата от извършените дейности.
Докладва: Изпълнителният директор
на «Биовет» АД
3. Текущи.
3.1. Прекратяване дейността на Културен дом – гр.Пещера, считано от 01.11.2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.2. Приемане на оценки и продажба на Недвижими имоти частна общинска собственост :
 ПИ №042062 местност „Свети Спас“,землище на гр.Пещера;
 ПИ №040071 местност „Икочово“, землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 030009 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 030043 местност „Ширинта“, землище на гр.Пещера;
 ПИ№030030 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ №030035 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 030020 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 030042 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 030090 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 030015 местност „Ширинта“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 011008 местност „ Лагера“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 240.443 местност „Копривец“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№ 240.455 местност „Копривец“ землище на гр.Пещера;
 ПИ№051003 местност „Конска пътека“ землище на с.Кап. Димитриево;
 ПИ№050021 местност „Гьолбаш-стари лозя“землище на с.К.Димитриево;
 ПИ№ 050023 местност „Гьолбаш-стари лозя“землище на с.К.Димитриево;
Докладва: Кметът на Oбщината

3.3. Приемане на оценки и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост 007099, находящ се в местността „Потока“ землище на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.4. Подписване на споразумение за сътрудничество между Фондация „Глобален информационен дом“ /НПО/ и Община Пещера за съвместно кандидатстване и изпълнение на проект по програма, финансирана на основание Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г., подписан между Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като „Държави донори“ и Република България, като „Държава бенефинициент“.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.5. Даване на съгласие на «Тракия Енерджи» АД гр.Пловдив за кабелиране на въздушен електропровод 20 kV „Орешака“ между нов ЖР стълб № 5 в ПИ № 012100 и нов ЖР стълб № 6 в ПИ № 012098 и изместване на съществуваща подземна кабелна линия 20 kV през ПИ № 012079 до БКТП „БКС“ в ПИ № 012289 местност „Узун драгасия“ по КВС, землище на гр.Пещера през имоти общинска собственост.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.6. Допълване на Решение № 76/20.02.2012г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.7. Внасяне предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Алекс Ангелов Здравчев и Сашка Ангелова Здравчева.
Докладва: Кметът на Oбщината

4. Питания

Коментари