Институции

Днес заседават градските съветници

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на единайсто заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 06. 2012 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
Информация за изпълнение на Програмата за реконстукция и монтаж на пречиствателните съоръжения в «Биовет»АД. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за първото шестмесечие на 2012г. Общинските съветници ще изслушат Информация за училищната мрежа в Община Пещера. След което ще Приемат отчет по изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в Община Пещера 2011-2012г. В Текущи са включени Промяна в Правилник за организацията и дейността на Ообщинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ Изменение и допълнение в Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и Изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера.
Сесията ще завърши с Питания към администрацият

Коментари