Институции

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания работи на пълен капацитет

Написано от Добрина Димитрова

Пещера.Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ – гр. Пещера развива   дейността    си, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 28 потребители, отчете пред общинските съветници директорката на Центъра Мария Кабакова.

Съгласно сключен Договор № 330/ 01.07.2016 г. между Кмета на Община Пещера и Председателя на Ф.СПО – гр. Пазарджик, управлението на социална услуга в ДЦПЛУ е предоставено на Фондация ”Социални практики в общността”- Пазарджик за период от 5 години. 

 

 1. Поддържане и устойчиво развитие на партньорските взаимоотношения с общинската администрация:

Във връзка с партньорство и поддържане на добри взаимоотношения с общинска администрация гр.Пещера, през отчетния периодбяха проведени 62 /шейсет и две/ на брой работни срещи относно:

 • Представяне на месечни справки – информация за суми на начислени такси и рекапитулация на суми на събрани такси на потребители, ползващи услугата – Дневен център;
 • Счетоводни дейности – представяне и получаване на фактури;
 • Срещи със служители от Местни данъци и такси, във връзка с регистриране на служебния автомобил;
 • Срещи с Дирекция „ Финанси“, във връзка със заплащане на данъка на служебния автомобил;

Работните срещи се проведоха между: Директора на услугата, Кмета на Община Пещера, касиер-домакина на ДЦПЛУ, домакина  и счетоводителите на общината и др.

 

 1. Развитие и разширяване на партньорската мрежа. Утвърждаване на устойчиви модели на взаимодействие с други институции и организации: 

През отчетния период са проведени 28 /двадесет и осем/ заседания на мултидисциплинарния екип, между служителите от Дневния център и Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера, на които бяха изготвени и обсъдени:

 • Индивидуалните  оценки и индивидуалните планове за грижи на потребители   – 38 бр;
 • Преглед на план, оценки и актуализации на индивидуален план на потребители – 3 бр.

През отчетния период от ОХУСУ при ДСП – Пещера са насочени лица в неравностойно положение за ползване на дългосрочни социални услуги 44 случая,с Направление – 44 /четиридесет и четири/ на брой.

Изготвени са 44 договора с лицата за ползване на услугата от Директора на ДЦПЛУ и те посещават Центъра.

 

 1. Работа в общността в контекста на промяна на обществените нагласи – работни срещи, публикации, кампании, Ден на отворените врати, мероприятия и инициативи, популяризиране на доброволчеството:
 • Потребителите бяха придружени до църквата „Св.Димитър” гр.Пещера, където бе отслужена празнична литургия;
 • Чрез беседи, бяха отбелязани празниците: Антоновден, Атанасовден;
 • Честване   празнично осмия рожден ден на ДЦПЛУ.
 • Посещение до Антична крепост „ Перистера“- гр. Пещера, по повод Трифон Зарезан, където беше отбелязан деня на виното.
 • Честване на  1-ви март по случай баба Марта, която подари мартеници  на всички потребители за здраве и късмет. Всички бяха почерпени с питка, която беше приготвена в ателието по готварство от потребителите в Дневния център за пълнолетни лица;
 • Международният ден на жената беше честван в Дневният център, като ФСПО подсигури по едно цвете на всяка потребителка от услугата;
 • За празника Великден, потребителите от ДЦПЛУ боядисаха яйца и направиха великденски сладки;
 • През месец Май от Общинска служба на БЧК бяха дарени хранителни продукти, които са  раздадени  на потребителите в услугата по приложен поименен списък.
 • През месеца е извършено обезпаразитяване  за дезинсекция и дератизация, от външна фирма;
 • През месец Юни е проведено мероприятие  до Църквата „Св. Йоан Предтеча” в  
 • гр. Брацигово.
 • За потребителите, ползващи услугата беше организирана  екскурзия до Гребна база- гр. Пловдив.
 • Отбелязване на празника Петровден
 • През месец Юли потребителите посетиха Исторически музей, Поповата къща в
 •  гр. Брацигово;
 • Посещение до Увеселителен комплекс-„ Музей на света“ с. Ново село;
 • Потребителите посетиха Исторически музей-Панагюрското златно съкровище и къщата музей на Райна Княгиня в гр. Панагюрище;
 • Честване на празника Илинден;
 • През месец Август- потребителите посетиха гр. Копривщица-къща музей на Димчо Дебелянов, къщата музей на Георги Бенковски, Лютовата къща и Ослековата къща;
 • На 15.08.2018г. посещение на църквата „ Света Богородица“-гр. Пещера;
 • През месец Септември потребителите посетиха -Плиоценски парк и крепост Цепина в село Дорково;
 • Отбелязване на празника –„Димитровден“- Посещение на храма „ Свети Димитър“- гр. Пещера;
 • Посещение на изложба-„ Дух и жарава“
 • Отбелязване деня на „Свети Николай”- Никулден;
 • Честване на  празника Игнажден;
 • Честване на Рождество Христово
 • Честване на Стефанов ден
 • На 19.12.2018г. проведено Коледното тържество съвместно с Дневния център за деца и младежи с увреждания   на което присъстваха:

Кметът на Община Пещера – Г-н Николай Зайчев, Секретарят- Г-н Борис Фолев, Представител на Фондация „Социални практики в общността“ – Г-жа Дима Пеева, служители от Отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Пещера и др.

В Коледната програма взеха участие потребители от Дневния център за деца и младежи с увреждания, потребители от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Николай Славеев, НиколайБалабанов, Вокална група „Горски теменужки“ гр. Пещера.

Дядо Коледа и Снежанка подариха подаръци на всички потребители, ползващи услугата, предоставени от доставчика на услугата – ФСПО.

 

 1. Методическа подкрепа на екипа. Стратегическо планиране и проследяване степента на реализация на услугите, отчетност, управление на персонала:

През отчетния период се проведоха 62 броя екипни срещи със служителите, Директора и ръководството на управляващата организация – ФСПО.

Екипът получи методическа помощ и подкрепа във връзка с:

 • индивидуални казуси, свързани с качественото обгрижване на потребителите;
 • организационни въпроси, които касаеха цялостната дейност в Центъра;
 • организационни дейности, свързани с подновяването на Договорите на потребителите;
 • уточняване менюто на потребителите за следобедната им закуска, приготвяна в ателието по „Готварство”;
 • организация във връзка с Коледното тържество в услугата;

 

На екипните срещи, директорът запозна служителите с писмена информация за:

 • Опита на доставчика в предоставянето на социалната услуга и квалификацията на персонала;
 • Системата и вътрешните правила за атестиране на служителите и персонала;
 • Плана за действие при пожар;
 • Плана за евакуация при пожар или авария;
 • Вътрешните правила за осигуряване на пожарна безопасност.

През месец август беше проведено обучение, във връзка със спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност и евакуация.

Директорът изготви периодични протоколи за дейностите, залегнали в длъжностните характеристики, във връзка с осъществяване на вътрешен контрол на служителите и персонала.

 

Директорът на услугата въведе: „Тетрадка за отчитане на количеството и качеството на готовата храна на потребителите в услугата”.

 1.    Атестация на екипа / вътрешна и външна/.

През отчетния период бяха проведени два броя атестации на служителите от ДЦПЛУ:

 • През месец юли 2018г., беше проведена вътрешна атестация на служителите от Директора на услугата;

 

 • През месец ноември бе проведена външна атестация на екипа на ДЦПЛУ от Настоятелството на ФСПО.

 

 1. Включване в обучения. Провеждане на супервизия на специалистите:

Вътрешна супервизия:

   Директорът на ДЦПЛУ проведе вътрешна групова супервизия на екипа на тема:

„Супервизия – теория, модели и аспекти в социалната работа. Екипна работа

и взаимодействие“.

Индивидуална супервизия на тема:

„Работа по случай – оценка на потребностите, планиране и документация“.

 

Директорът на ДЦПЛУ запозна служителите от Центъра с изготвените от него и утвърдени от Председателя на ФСПО процедури, във връзка изискванията в ППЗСП:

 • Процедура за прилагане на стандартите и критериите за обслужващ персонал в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Процедура за прилагане на стандартите и критериите за образователни услуги и информация в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Процедура за прилагане на стандартите и критериите за организация на свободно време и лични контакти в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Процедура за прилагане на стандартите и критериите за местоположение и материална база  в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Процедура за прилагане на стандартите и критериите за здравни грижи в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Процедура за прилагане на стандартите и критериите за хранене в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Описание на социалните услуги, които се предоставят в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Правилник за вътрешния трудов ред в услугата.

Бяха изготвени и обсъдени годишни програми за работа през 2018 г. на специалистите в Центъра.

 

Обучения на специалистите: В гр. Велинград беше проведено тридневно обучение на екипа от ДЦПЛУ, организирано от Доставчика на услугата – ФСПО на тема: „Групова работа“ с потребители ползващи социалната услуга”.

 

 1. Предоставяне на консултиране и подкрепа на семействата:

През отчетния период бяха консултирани и подкрепени 54 /петдесет и четири/ семейства на потребители ползващи услугата, по въпроси свързани с:

 • предоставяне на качествена грижа на потребителите;
 • преодоляване на социалната  им изолация и социалната интеграция в обществото;
 • преодоляване на проблеми и справяне с възникнали трудности;

 

 1. Формиране на социални умения на потребителите в услугата:

Трудотерапевтите и екипа на ДЦПЛУ, оказваха подкрепа на потребителите при формиране на социални умения за:

 • Толерантност и съпричастност между ползвателите на услугата;
 • Добронамереност  между отделните членове в семейството;
 • Създаване на приятелски кръг;
 • Поддържане на добри взаимоотношения и взаимопомощ между потребителите;
 • Добри взаимоотношения в семейството;
 • Самообслужване за осигуряване на пълноценен  живот;
 • Социализация и интеграция;
 • Позитивно мислене с цел избягване на конфликтите и социалната дисхармония;
 • Умения за осигуряване на пълноценен  живот.

 

 1. Трудотерапевтични дейности:

В ателието по готварство потребителите, с помощта на трудотерапевтите използваха отново своите кулинарни умения, приготвяйки следобедната си закуска:

/тиквеник, тутманик, грис, кифли с мармалад, грис-халва, макарони на фурна, баница с тиква, кекс със сирене, баница с локум, Великденски сладки, Великденски яйца, баница със сирене, тутманик, руло със сладко, десерт – „Шоколадов фъч“, бутерки, крем-нишесте, щрудел с ябълки, кекс, сладкиш с плодове, сладкиш „Дамски каприз”, кекс с колбас, бисквитена торта, десерт крем, баница със спанак, кренвиршки с тесто, питка с маслини, милинки със сирене, кекс с ябълки, бисквитена торта, крем „Брюле“, кадаиф, сладкиш със сливи, крем-карамел, кекс с орехи, крем-нишесте, реване, тиквеник, грис, кифли с мармалад, грис-халва, макарони на фурна, баница с локум, сладкиш с юфка и тиква, баница с праз, плодова салата, дребни сладки, баклава, Новогодишна баница , Празнична пита.

 

В ателието по трудотерапия, потребителите заедно с трудотерапевтите изработиха:

– мартеници, които дариха на наши сътрудници и партньори;

– картички с пожелания по повод 8-ми март;

– Великденска украса и Великденски кошници с яйца;

– Коледна украса и Коледни картички.

 

В ателието по градинарство потребителите, заедно с трудотерапевтите се включиха в поливането на стайните цветя в Центъра, както и при засаждането, окопаването, поливането на цветната градина в двора на услугата, както и в есенното и почистване от окапалите листа.

В ателието „Работилницата на дядо Коледа”,потребителите с помощта на трудотерапевтите изработиха Коледникартички и „Свещници“ които дариха на партньори на услугата.

 

Отчетен брой на проведените дейности по трудотерапия за периода са, както следва:

 • Групови занимания / беседи, кулинарна и приложна трудотерапия/ – 2 163 бр.;
 • Индивидуални занимания /  лични интереси или хоби/ –  510 бр.

 

 1.  
 2. Рехабилитационни дейности:

   Общ брой рехабилитационни дейности: 3034 бр.

 • Утринна хигиенна гимнастика/УХГ: индивидуална – 272 бр. – групова – 19 бр;
 • ЛФК                                 – 118 бр;
 • Термосол                          – 410 бр;
 • Солукс                                – 37 бр;
 • Магнит                                – 22 бр;
 • Вибромасаж                        – 222 бр;
 • Лечение от положение      – 218 бр.
 • Механотерапия                     -1716 бр.
 1. Логопедична рехабилитация

За първи път през месец Март в ДЦПЛУ се предостави логопедична рехабилитация на потребителка , която е прекарала мозъчен инсулт.

 • Общо проведени индивидуални рехабилитационни дейности: – 53 бр.

 

12.Придружаване на потребителите до обществени институции, разходки, посещения при лекар и др.:

 • За преглед пред общопрактикуващ лекар – бяха придружени 79 броя потребители;
 • Оказано съдействие на 122 броя потребители за закупуване на предписаните лекарства от лекар-специалист и общопрактикуващ лекар;
 • Придружаване и съдействие за преглед от психиатър в гр. Пазарджик на един потребител – три пъти за отчетния период;
 • През месеца на потребителите беше пазарувана храна  и хранителни продукти от социалния работник и трудотерапевта общо – 104 пъти;
 • Придружаване до обслужваща банка – 63 потребителя на услугата;
 • Двадесет и един потребителя бяха придружени до ТП на НОИ – гр. Пазарджик за получавене на индивидуални разпореждания с увеличения  размер на пенсиите, през юли и август – три пъти;

 

 1. Организиране на свободното време:
 • Запознаване с ежедневната преса, обсъждане на интересни новини и събития в нея; 
 • Трудотерапевтите изнесоха беседи на теми, свързани с празниците:

Антоновден, Атанасовден, Трифон Зарезан, Тодоровден, Национален празник на България-3 март, Първа пролет, Благовещение, Лазаровден , Цветница и Възкресени Христово, Великден, Гергьовден, Ден на българската просвета и култура,  Петровден, Еньовден, Илинден, Голяма Богородица, „Св. Йоан Рилски” /Чудотворец/,  Димитровден, Народните будители, „Св.Архангел Михаил”,  Игнажден,  Бъдни вечер,   Рождество Христово и Стефанов ден.

 

 • Медицинската сестра, изнесе две здравни беседи на потребителите в услугата на теми: 

– „Сезонът на настинките и вирусите. Как да се предпазим от тях“ ?

 

 • Посещения до гр. Пазарджик                                          –  10 пъти;
 • Разходка до параклиса „Св. Георги” в града                 –   1 пъти;
 • Разходка до Парк Остров – „Свобода“ гр. Пазарджик  –   4  пъти;
 • Придружаване  до кафе-сладкарница в града               –  23  пъти;
 • Придружаване до близкия парк в града                          –  8  пъти;
 • Директорът информира потребителите за реда в услугата, правата и задълженията им вписани в  Правилника за вътрешния ред в Центъра.

 

 1. Празнуване на рождени дни/имени дни, отбелязване на празници:

През отчетния период бяха чествани празниците на потребители, на които ФСПО осигури подаръци:

 1. Поддържане на контакт със семействата на потребителите:

Екипът на Дневния център осъществява непрекъснати контакти със семействата на потребителите в ДЦПЛУ – при подаване на заявления за подновяване на социалната услуга, при посещенията им в социалната услуга, на участия в проведените заседания на МДЕ, както и при ежедневното им транспортиране от и до Центъра.

 

 1. Подобряване на материалната база:

 

 • Закупени  зимни гуми-4 броя
 • Закупен акумулатор- 1 брой
 • Закупена табуретка-1 брой
 • Закупен бойлер- 1 брой
 • Закупен  Шиацу масажор – 1 бр.
 1. Проверки
 2. През месец Август е извършена проверка от РЗИ гр. Пазарджик- Дирекция “Безопасност и здраве“. Не са констатирани нарушения и пропуски.

През месец АвгустНа основание чл.5, ал.1, т. 6 от Устройствения правилник на АСП, във връзка с чл.31, ал.2 и чл.32 от ЗСПе извършена тематична проверка, относно качеството на предлаганатауслуга в ДЦПЛУ.

Извършени са 82 броя вътрешен контрол на дейността на екипа , които са заведени в Протоколната тетрадка.

 

Общо 28  броя потребители са посетили центъра през 2018-та година.

Коментари