Институции

Димитър Търпов: Най-често установяваме нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд

Написано от Пещераинфо

От началото на годината инспекторите на Дирекция „Инспекция по труда” в областния град са съставили 9% от актовете за установяване на административни нарушения на цялата Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и 9,8% от общия брой на актовете, свързани с възникването и осъществяването на трудовите правоотношения. Това стана ясно от разговора на репортер от вестник „Знаме“ с директора на ДИТ-Пазарджик Димитър Търпов.

– Г-н Търпов, как се справят работещи и работодатели в жегите?

– Жегите наистина са проблем, но работодателите показват гъвкавост в това горещо време. Например там, където се работи на открито, се започва по-рано работа и се преустановява с покачването на температурите, осигурява се вода, почивки… Нямаме сигнали в тази насока, нямаме и констатирани нарушения. Ние правим проверки и в жегите – например днес току-що се връщам от такава (сряда, б.р.)

– Наскоро съобщихте, че от началото на годината контролните органи на ДИТ–Пазарджик са съставили 423 акта за установяване на административни нарушения на трудовото законодателство, като 158 от тях са свързани с възникването на трудовите правоотношения. Какви проблеми се крият зад тези цифри?

– Превенцията на недекларирания труд е сред акцентите в дейността на ИА ГИТ. Под недеклариран труд не се разбира само работата без трудов договор, тук спадат и нарушенията, свързани с изплащането на трудовите възнаграждения, с работното време, отпуските и други. Законодателят казва, че работата без трудов договор не е маловажно нарушение. Тя нанася вредни последици за работещите, като те губят трудови и осигурителни права. При необходимост работниците не могат да докажат при какви условия наистина са работили и рискуват да не могат да получат защита от контролните органи или от съда.

Искам да обърна внимание, че работодателят е длъжен да предостави на работещите предварително писмен трудов договор, уведомлението от НАП за регистрация на трудовия договор и длъжностна характеристика. По този начин техните трудови права са защитени в най-пълна степен.

За работодателя също има загуби, защото за всяко установено лице, което полага труд без писмен трудов договор, се налага санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е и основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

– Кои са най-рисковите отрасли към днешна дата?

– Всяка година ГИТ изготвя план за дейността си, в който се планират мерки съгласно нейните правомощия и приоритети. Превенцията на недекларирания труд и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, особено във високорискови дейности и сектори, традиционно са сред ключовите акценти в контрола на ДИТ. Затова например, когато говорим за риск от работа без трудови договори, засилено се проверяват търговските обекти, планират се и кампании в обекти със сезонен характер, основно в хотелиерството и  ресторантьорството.

По друга планирана мярка се осъществява периодичен контрол в обекти с високорискови дейности по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа в тях. Това са обекти в добивната промишленост, металообработването, производството и съхранението на боеприпаси и др., които се проверяват задължително поне веднъж в годината.

Като високорискови по отношение, както на използването на  недекларирана заетост, така и на трудов травматизъм, са идентифицирани секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“. По тази причина за тях се планират специални мерки, гарантиращи засилен контрол през цялата година.

– Върху какво ще се фокусира ДИТ в проверките през следващите месеци?

– Нашата дирекция винаги е поставяла своя фокус на работата си върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работниците. Именно в тази насока ще продължат да се разгръщат и усилията ни.

– Какви са най-честите нарушения?

– Най-често установяваме нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, в т.ч., свързани с организацията на дейността за осигуряване на такива безопасни условия на труд. Особено чести са нарушенията, свързани с възникването и осъществяването на трудовите правоотношения, тук попада и работата без трудови договори, нарушения при заплащането на труда, работното време и други.

– Сектор „Земеделие” преди време оставаше в периферията на проверките. Осъзнаха ли земеделските производители, че са работодатели?

– Проверките в земеделския сектор никога не са били в периферията на нашата работа, напротив. Селското стопанство е сред акцентите в дейността на ИТ. Това е рисков сектор не само заради осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, но и заради използването на недеклариран труд. В тази връзка в Плана на Агенцията има специална мярка, насочена към сектора. Постоянно се провеждат и информационни кампании за повишаване информираността както на земеделските производители, така и на работниците за техните права.

В нашата дейност постоянно информираме, затова че еднодневните трудови договори са възможност за земеделските производители да наемат работници за краткотрайна сезонна заетост при облекчен режим. От тези договори могат да се възползват регистрираните земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

На разположение на земеделските стопани е и специален софтуер, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат заявявани онлайн, по всяко време, дори в извънработното за администрацията. В сайта на ИА ГИТ, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.

Искам да подчертая, че работниците, наети при този вид договори, не губят право на социално подпомагане и не се спират обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения.

Данните от контролната дейност на дирекцията ясно показват, че земеделските производители в областта все повече използват тези договори като възможност за законосъобразно наемане на работна ръка. Давам пример с цифрите на издадените еднодневни договори: 2021 г. – 23 848 броя; 2022 г. – 32 131; 2023 г.- 35 682.

– Каква е тенденцията по отношение на трудовите злополуки?

– За съжаление броят на трудовите злополуки се увеличава. Искам да напомня на работодателите и работниците, че осигуряването и гарантирането на безопасна и здравословна работна среда е двустранен процес. Работодателят има цялата отговорност за осигуряването на безопасна работна среда, той трябва да упражнява и ефективен контрол затова дали работниците спазват въведените мерки. И може да отстрани от работното място работници, които не спазват тези мерки. Работниците също могат да откажат изпълнението на работа, която пряко застрашава живота и здравето им. Вярвам, че тази негативна тенденция може да бъде обърната, ако всеки спазва отговорно поведение на работното си място. Никой не може по-добре да се грижи за своето здраве от нас самите.

– Колко сигнала на ДИТ са пратени в прокуратурата през 2023-а?

– От началото на годината сме установили 5 непълнолетни лица, които полагат труд без предварително издадено разрешение на Инспекция по труда, за което е сезирана прокуратурата. Защото наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията се счита за престъпление. Нека да припомня, че съгласно Конституцията полагането на труд в България до 16-годишна възраст е забранено. Предвидени са някои изключения, основно за талантливи деца, за включването им във филмови продукции, в театрални трупи, музикални състави и др. Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно.

– Сега е сезонът за наемането на непълнолетни. Увеличава ли се броят на работещите през ваканцията деца в сравнение с минали години? Къде обичайно се трудят те в нашата област?

– Лятото е сезонът, в който младите хора имат възможността да работят през дългата ваканция, тази тенденция не само се запазва през годините, но и драстично се увеличава, имайки предвид броя на издадените разрешителни за работа. От началото на годината са издадени 174 бр. разрешителни, през 2022 г. са били 115 бр. за сметка на 2021 г., когато техният брой е бил 88 бр. Нека да припомним, че непълнолетните работят при облекчени условия на труд. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20.00 ч. до 06.00 ч. сутринта. Имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Най-често те се наемат в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия.

– Забавянето на заплатите бе стар проблем – задълбочава ли се в кризата?

– Проблемът със забавянето на заплатите се установява в малките общини и в по-големите предприятия, които бяха засегнати от кризата по-осезаемо. На територията на областта стотици служители от едно предприятие изпитват затруднения да получат заплатите си. Въпреки усилията да се приложат оздравителни мерки, в момента дружеството е в процес на обявяване в несъстоятелност.

– Инспекцията следи и за работната среда и условията на труд. Подобряват ли се в това отношение работодателите?

– Нашата дирекция винаги е поставяла фокус върху условията на труд, при които работят работниците и служителите в областта. Всяко установено и отстранено нарушение подобрява условията на труд. С радост мога да заявя, че тези условия се подобряват, което води до позитиви и по отношение на работниците, и по отношение на работодателите.

– Достатъчно ли са инспекторите в ДИТ-Пазарджик?

– Да, те успяват да изпълняват своите задължения. Осъществяват ефективен контрол върху трудовото законодателство и специализирания контрол по осигуряване на здраве и безопасност при работа. От тази година имаме и трима нови служители, които допълниха щата и активно участват вече в осъществяването на контролната дейност.

– Има ли още какво да се желае в работата с останалите институции?

– В нашата дейност комуникацията с другите институции и работата с тях е от ключово значение. Работата ни с органите на МВР винаги се е опирала на изключително добро сътрудничество, като съвместните проверки, които осъществяваме с тях, както и с останалите органи на територията на областта, винаги дават положителни резултати.

– По свършена работа къде е ДИТ-Пазарджик в сравнение с останалите инспекции по труда в страната?

– От началото на годината в цялата страна са съставени 4958 броя актове за установяване на административни нарушения, като от тях в ДИТ-Пазарджик са издадени 446, което съставлява 9% от общия брой на Агенцията. От тях 173 са свързани с възникването и осъществяването на трудовите правоотношения от общо 1774 за цялата страна, което представлява 9.8% от общия брой за Агенцията. Дирекцията е издала 320 броя наказателни постановления, като от тях 49 са обжалвани пред съответните съдилища./ Знаме

Коментари