Институции

Деца от различни етноси ще бъдат на лагер по проект „Шарени мъниста“

Пещера-Боровец. В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,  в периода от 10.07.2018г.  до 14.07.2018г. ще се проведе ученически лагер, съобщиха от местната администрация.  В рамките на ученическия лагер ще бъдат създадени условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и от маргинализирани групи в Пещера, ще се повиши мотивацията им за участие в образованието чрез дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната им идентичност и техните връстници в  обща интеграционна среда,  взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност. По време на ученическия лагер по инициатива на учениците ще бъдат създадени училищни клубове за по-високо качество на образованието във всяко училище. Дейността ще се организира по начин, съобразен с възрастта на учениците.  Община Пещера е бенефициент  по сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Партньори на Община Пещера са всички училища от Община Пещера и Сдружение„Асоциация образователно лидерство“. Срокът на договора е до 23.07.2019г. 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект №BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв. 

Коментари