Институции

Десето заседание ще проведе Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе днес, 31. 05. 2012 г., от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Промяна в състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по просвета, младежки дейности, спорт и туризъм.

Докладва: Председателят на Общински съвет

2. Анализ на пазара на труда в Община Пещера.

Докладва: Директорът на

Дирекция «Бюро по труда»

3. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Докладва: Кметът на Oбщината

4. Отчет за дейността на Културен дом.

Докладва: Кметът на Oбщината

5. Информация за работата на Общински детски комплекс.

Докладва: Кметът на Oбщината

6. Текущи.

6.1. Определяне на структурата, състава и задачите на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.2. Изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“ и Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.3. Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2012г.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.4. Сключване на анекс за удължаване срока на погасяване на главница по поет общински дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор № BG161РО001/1.101/2007/017 с УО на ОП“Регионално развитие“ за финансиране на проект: „Ремонт и модерницзация на общинските учебни и дeтски заведения в Община Пещера“.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.5. Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местностите „Копривец“ и „Узун Драгасия“, землище на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.6. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ХХІІІ-3409, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.7. Приемане на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ Х-216, кв.23 по ПУП на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.8. Предоставяне на Поземлен имот с №014125, от КВС на землище гр.Пещера находящ се в местността „Войника“на наследниците на Смарайда Николова Мирчева.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.9. Приемане на оценка и даване на съгласие за продажба на НЕК ЕАД на недвижим имот – частна общинска собственост с № 240.170, находящ се в местност „Копривец“, землище на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.10. Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП- ПР за отпадане предвиждането за паркинг заключен между улици с осови точки 320-321-322-323 в кв.23 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот с предназначение – „Спортно игрище“.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.11. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2012г. за землището на Община Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;определяне на задълженията на Община Пещера и на земеделските стопани /ползватели на мери и пасища/ за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.12. Приемане на Правила за ползването на мери и пасища на територията на Община Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.13. Отдаване под наем на две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда в УПИ ІІ – обществено обслужване в кв.193А по ПУП на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.14. Допълване на Решение № 76/20.02.2012г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

7. Питания.

 

Коментари