Институции

Депото получи одобрение от екоинспекцията

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик постанови решение по ОВОС, с което одобрява осъществяването на инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” – основна площадка „Алеко Константиново“, разположена в землището на с. Алеко Константиново и претоварна станция с център за рециклиране в местност „Еленско краище“ в землището на гр. Ракитово.
Поради това, че предлаганата дейност е включена в Плана за действие и инвестиционната програма на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 2009–2013 г. в група 4 – депа и закъснение в реализацията на инвестиционното предложение може да се засегне особено важен обществен интерес, директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди допустимостта за предварително изпълнение на настоящото решение, с цел защита на особено важен държавен и обществен интерес.

Коментари