Институции

ДГ „Деница“ успешно реализира проект

Написано от Пещераинфо

ДГ“Деница“ от 01.07.2023г. до 31.12.2023г. продължи участието си по проект BG05М20Р001-5.0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, финансиран от оперативна програма „Нация и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В ДГ“Деница“ се осъществиха следните дейности по проекта:

Дейност 1:

Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи в системата на предучилищното образование.

Дейност 2:

Предоставяне на обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищно образование, включване на деца от Украйна и от други чужди образователни системи, чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05М20Р001 – 5 . 0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“.

Беше включена нова дейност в рамките на проект „Работа с родители“ (за ДГ). Дейността предвижда постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа с родители, която може да има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове.

В рамките на два месеца с родителите се проведоха четири групови и две индивидуални срещи, като се засегнаха и дискутираха теми за причините и липсата на мотивация и нежелание за редовно посещение на детска градина; права и задължение на родителите в процеса на възпитание и обучение на децата; здравословно хранене; полово възпитание и агресия при най-малките.

Чрез целенасочената работа с родителите се постига промяна в нагласите им, която има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането им от училище в следващите класове.

Коментари