Култура Общество

Две училища от Пещера ограмотиха шестдесет роми

Написано от Величка Ачева

Пещера. В салона на читалище „Развитие“ се проведе заключителния етап на Проект “ Нов шанс за успех“. Екипите на  ОУ „Л. Каравелов“ и НУ „М. Куманов“ връчиха 60-сет Удостоверения за валидиране на компетентности за основна степен на образование на обучаемите.

Проект „Нов шанс за успех”, „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007- 2013)“, по време на който е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни. Основна цел на проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда. В изпълнение на проекта са проведени курсове за ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Проект Нов шанс за успех” се изпълнява с асоциирани партньори – Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за бежанците. Ангажиментите на МОН и на асоциираните партньори са описани в споразумение, подписано от всяка от институциите.
От своя страна Агенцията по заетостта е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020). Основната цел на този проект е интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование (под ISCED 3) или са без образование.

Коментари