Институции

Две институции са категорични: Общинските съветници нямат право да искат поименно щатно разписание на служителите в ОА

Написано от Пещераинфо

Пещера.Незаконосъобразно решение на Общинския съвет доведе до дело в съда, за което ще се плащат разходи за адвокат. Въпреки предупрежденията, че Общинска администрация няма право да оповести поименен списък на служителите и техните възнаграждения, мнозинството в местния парламен гласува подобно решение, което и Областна администрация, и Комисията за защита на личните данни определят като незаконосъобразно. От Областна администрация дори вкараха решението в съда.

Предоставяме на вашето внимание отговора на Комисията по запитване от кмета Николай Зайчев и вносителя Петър Хамаджиев 

Относно: Законосъоблазностт на предоставяне на лични данни, съдържащи се в поименно щатно разписание.

Уважаеми господинн Зайчев,

Уважаеми господин Хамамджиев,

 

В Комисията за защита на личните данни постъпиха ваши писма, в които поставяте въпроси относно законосъобразността на предоставяне от кмета на поименно щатно разписание в общинската администрация, изискано с решение на Общинския съвет с отбелязване на:

  •  брутното трудово възнаграждение на всеки служител
  •  списък на всички работещи в общинската администрация, които освен трудови възнаграждения са получили и възнаграждение по граждански договори, както и информация за конкретно изплатените възнаграждения
  • списък на всички работещи, които през 2018 година са получили допълнително материално стимулиране с отбелязване на размер за всяко конкретно лице

Във връзка с поставените въпроси бихме искали да ви информираме за следното:

Съгласно чл., 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет има правомощието да одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. Наред с това в точка пет и шест е предвидено, че Общинският съвет определя размер на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината, респ. има правомощието да приема и изменя годишния бюджет на общината, както и да осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

Законосъобразното обработване на лични данни на първо място се обуславя от наличието на поне едно от алтернативно изброените основания за обработване по чл. 6 или чл. 9 от Ррегламент(ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните), но също така и при стриктно спазване на принципите за обработване прогласени в чл.5 от Регламента.

С оглед спазване на принципите за „ограничаване на целите“ и „свеждане на данните до минимум“, упражняването на контролните правомощия на Общински съвет по отношение на изпълнението на бюджета на общината може да се извърши чрез изискване на длъжностно, а не поименно щатно разписание на служителите в общинската администрация, което би се квалифицирало като прекомерно действие по обработване на лични данни

 

 

 

Коментари