Институции

Дават 5 милиона на общините, за да се оптимизират

Написано от Пещераинфо

Общините ще могат да получат общо пет милиона лева по Оперативна програма „Административен капацитет”, за да оптимизират дейността си. Целта е да се избегнат дублиращи се дейности и да се подобри ефективността в обслужването на гражданите и бизнеса.

Новият конкурс за проекти е по приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” по ОПАК. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 млн. лв. , минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максималният праг – 200 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. По тази процедура ОПАК ще може да финансира например дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура чрез разработване, усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции, наръчници, въвеждане на стратегии за организационно развитие и др. Не са допустими разходи за проучване на добри практики от други държави членки, както и разходите за консултантски услуги при написването на проектното предложение.

„Процедурите за кандидатстване са опростени и се планират спрямо нуждите на бенефициентите и в същото време е засилен контролът при изпълнението на проектите и разходването на средствата”, заяви Ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова при откриването на първия от поредица информационни дни, който се проведе в София. „Ще следим строго, за да не допуснем наличието на двойно финансиране на проектите”, категорична беше Димитрова. На събитието експертите от ОПАК припомниха кои са най-често срещаните грешки при кандидатстване като например недобро окомплектоване на документите, поради което проектите често отпадат още на първия етап на оценка.

Коментари