Институции

Дават пари за деинституционализация на деца

Подкрепа на процеса за деинституционализация на лица, настанени в Домовете за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) и на лица над 18-годишна възраст с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, цели да даде Схема „Живот в общността”, която се очаква да стартира през този месец. Тя е по ОП „Развитие начовешките ресурси” и е с 29 275 207 лв. безвъзмездна финансова помощ;.С нея ще се предложи нов подход за превенция на зависимостта отинституционален тип грижа. Приоритет на схемата е да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства.Мерките са насочени към лица, настанени в ДДЛРГ, специализирани институции за деца с увреждания, както и към лица от целевата група,за които няма алтернатива да останат в обичайната си семейна среда или нямат възможност да ползват съществуващите социални услуги вобщността.Бенефициенти могат да бъдат Общини, а партньори – доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.Ще бъдат финансирани проекти за разкриване на нови социални услуги в общността, като се акцентира върху прилагането на различни програми за придобиване на умения и квалификация на хората с увреждания и хората в неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на общността.Подкрепа може да получи също и доразвиване на предоставяните социални услуги.Проектните предложения могат да бъдат на стойност от 100 000 лв. до300 000 лв., като не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.

Коментари