Институции

Готов е планът на новообразуваните имоти в Пещера

Пещера. 

На основание §4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи е издадена заповед  на Областен управител Пазарджик, обнародвана в ДВ бр.30 от 17 април 2012год., с която се одобрява план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 в  местностите .Узун Драгасия”, ”Дръща”, ”Почивалото”, .Баташки път”, м.”Икочово”, .”Агово”, .”Шир.ливади”,  м.”Свети Спас”,  .”Дъбравата”, .”Църнево – Пъдарница”, ”Потока”, ”Долна Бялча”, .”Голяма Страна”, ”Горна Бялча”, и местността”Чала” по КВС за землище на гр.Пещера, община Пещера, Област Пазарджик. Плановете на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане в сградата на Община Пещера, ет.І, стая №11. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област с административен център гр.Пазарджик пред Административен съд в 14 дневен срок от обнародване на заповедтта в „Държавен вестник“.

Коментари