Общество

Георги Щерев: Дуалното обучение е решение срещу безработицата

Написано от Пещераинфо

За бързо развиваща се фирма като Биовет, навременната подготовка на квалифицирани кадри е от ключово значение за успеха на предприятието. Високото ниво на биотехнологии прилагани в Биовет изисква и съответното ниво  на знания. Затова политиката която води предприятието е за най-ранно включване на младите хора в практическото обучение чрез съвместната работа с обучаващи институции като професионалните гимназии от Пещера и Пазарджик. – разказва Георги Щерев, който е живата връзка между ПГХТВ „Атанас Ченгелев“ и Биовет АД. Той е наставникът на всички ученици, които се обучават по специалността „Технология на биопроизводствата“ в училището. Дуалната форма на обучение е най-прекият път срещу безработицата, чрез нея младите хора още от училище получават представа за бъдещата си професия и могат да бъдат сигурни, че ще имат работно място веднага след като завършат образователната си степен.

Г-н Щерев, от две години насам Биовет АД се включи в системата на дуалното обучение, какво е мнението ви за тази образователна форма?

Като партньори най-активно участваме във въвеждането на  обучение чрез работа (дуална система на обучение).  Това е съвременна специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, прилагана и доказала се в страни като Швейцария и Германия. В тази насока имаме сключени договори с Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ град Пещера за 8 души и с Професионална гимназия по химични и хранителни технологии /ПГХХТ/ град Пазарджик за 11 души. Така ние предоставяме възможност на учениците да се обучават за бъдещата си професия на реално работно място от опитни наставници.

В определени дни от седмицата учениците идват при нас в лаборатории и производствени участъци. Те усвояват отблизо работата и участват пряко в изпълнението на някои несложни задачи. За това свое участие получават възнаграждение до 90% от МРЗ за страната.

Със всеки ученик има сключен индивидуален  трудов договор съгласно Кодекса на труда и всички законови изисквания. За наставници на младите хора сме избрали наши най-добри специалисти и преминали специален курс на обучение. Вече изтече първата година на обучение по тази система и виждаме израстването на младите хора, както и успешното им приобщаване към колектива на Биовет. Чувстват се отлично и идват с желание на работа. За тях е гордост, че тук със своят труд, печелят собствени пари.

Освен чрез дуалното обучение, Биовет поддържа и преки контакти с учениците за тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. По нарочна програма наши специалисти се срещат няколко пъти годишно с ученици от всички класове, като ги запознаваме поетапно с цялата търговско икономическа и производствена дейност на фирмата. Ние също се запознаваме с децата и ги насочваме според техните желания и възможности към определена професия.

За тези, които имат желание да продължат образованието си в УХТ или ПУ Пловдив – биотехнологии, Биовет предлага договор за издръжка на следването и осигуряване на работа след завършване. На учениците с по-задълбочен интерес към биотехнологиите, даваме възможност за допълнителни познания чрез кръжок веднъж седмично.

По какъв начин подкрепяте училищата, с които имате договори?

С подкрепата на Биовет са реновирани и оборудвани кабинети по Микробиология и Аналитична. В помощ на учениците, Биовет предоставя и материалната си база за провеждане на производствените практики по специалните предмети, като Микробиология, Биохимия, Процеси и апарати и др.

 

 

Коментари