Институции

В четвъртък ще заседават общинските съветници от Пещера

Написано от Величка Ачева

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на петдесет и седмо заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 19. 09. 2019 г. / четвъртък / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на Отчет за изпълнение на т.2 „Изпълнение на монтажни дейности с цел поставяне на преместваеми атракционни съоръжения“ от Инвестиционна програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.

2. Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на населените места в Община Пещера.

3. Проект за изменение в кадастралната карта за поземлен имот 56277.503.400 и 56277.503.401.

4. Отмяна на Решение № 670/29.08.2019г. и изменение и допълнение на Решение № 648/27.06.2019г.

5. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Елена Георгиева Джуркова – управител на «ИХТИО 2008» ЕООД.

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет – Пещера

Коментари