Институции

В четвъртък се събират общинските съветници от Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на   ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на    31. 08. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК /  от  14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2017/2018 година.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

 

 1. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

 Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 

 1. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г. и разчета за капиталови разходи за 2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 

 1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен”  с 16 (шестнадесет) ученици в  СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2017/2018г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

 

 1. Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0084-C01, проект „Подай ръка“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Виктория Пенева Директор на  „Домашен социален патронаж“ – Пещера

 

 1. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост:
 •       Поземлен имот с идентификатор 56277.1.413;
 •       Поземлен имот с идентификатор 56277. 501.829;
 • Прекратяване на съсобственост върху УПИ V-832, кв.68 по ПУП на с. Радилово между Община Пещера и Тодор Стоянов Стоицов.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

                           инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 

 1. Искане за предоставяне безвъзмездно право на управление на пещера „Снежанка“ и пещера „Юбилейна“.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

                          инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 

 1. Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС“  ЕООД гр. Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

 

 1. Даване на съгласие изготвяне  на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, на УПИ I – зеленина, като за негова сметка се обособят 2 бр. новопроектирани УПИ: 

       УПИ VI – търговия и услуги, / за имот с идентификатор: 56277.502.1145/, с площ от 30.30 м2

       УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, част от имот с идентификатор: 56277.502.1175, с площ от 214.85 м2

       Коригират  се североизточната тротоарна линия на кв.101, по изградения на место тротоар и югозападната тротоарна линия на кв. 59, пак по изградения на место тротоар.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 

 1. Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за отпадне предвиждането за паркинг  по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133-134 -135 в кв.17 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот УПИ – 833/за гаражи/.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 

 1. Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за на част от ул. „Оборище”, имот с идентификатор : 56277.501.9606, от Кадастралната карта на гр. Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ  I – 882, търговия и услуги, с площ от 65.00 м2

С План за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания: УПИ  I – 882, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 

 1.  Изменение и допълнение на Решение № 168, взето на заседание на Общински съвет- Пещера, проведено на 31.08.2016г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

 

 1. Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в гр. Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 

 1. Информация относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“.

                        Докладва:  Кметът на Общината

 

 1. Питания.

 

 

 

Коментари