Институции

В четвъртък се събират общинските съветници

Пещера.  Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници на двадесет и седмо  заседание   на   Общински  съвет,   което   ще  се проведе   на    28. 09. 2017 г. /четвъртък  /  от  14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на  дирекция „Хуманитарни дейности“

2. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

3. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз  на пътници за един километър пробег по сътветната тарифа на територията на Община Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

4. Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

5. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на павилиони № 2, № 4, № 6 и № 7 намиращи се на „Дъгов мост“ гр. Пещера и в помещение Здравен пункт с. Радилово.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

6. Приемане на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост –    поземлен имот с идентификатор 56277.504.101 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

7. ПУП- ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Орешака“ и местността „Широките ливади“ собственост на „Биовет“ АД и Община Пещера.

   Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

8. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 в местност «Агово» по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

9. Кандидатстване по процедура № BG6М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик, Септември“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Веселин Джелатов– Директор Дирекция „ЕФСПОП“

10. Вземане на решение за приемане на бизнес план на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ООД, свързан с необходимостта от извършване на нови инвестиции в дружеството, както и осигуряване на финансиране съгласно дяловото участие на съдружниците.

Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 

Цветан Христов – Директор Дирекция  „АПИО“

11. Питания. 

Коментари