Институции

В четвъртък общинските съветници се събират за 35-ти път

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на тридесет и пето заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 04. 2018 г. / четвъртък / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за икономическите резултати и дейността на Общинските предприятия за 2017 година:
• „ВКС” –ЕООД;
• ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”;
• ОП” Паркинги и пазари”;

Докладват: От името на Кмета на Община Пещера,
Звезделин Вукев – Управител на „ВКС“ЕООД
Иван Спиров – Директор на ОП „ЧПОИ“
Стоил Тилев -Директор на ОП „Паркинги и пазари“

2. Приемане Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на читалище “Развитие 1873” – Пещера, читалище “Зора” с.Радилово, читалище “Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево през 2017 година.

Докладват: Секретарите на читалищата

3. Приемане отчет на бюджета на Община Пещера за 2017 година и доклад за общинския дълг.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор на дирекция „Финансово – стопанска дейност“

4. Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017г.

Докладва: Димитър Попов – Директор на дирекция
„Социално подпомагане“ – Пещера.

5. Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2018г.

Докладва: Димитър Попов – Директор на дирекция
„Социално подпомагане“ – Пещера

6. Отчет по изпълнение на плана за социалните услуги .

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

7. Приемане План за развитие на социалните услуги на Община Пещера за 2019г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

8. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Договори за енергийно обновяване на СС.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов – Директор на дирекция „ЕФСПОП“

10. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 по КККР на гр. Пещера – държавна горска собственост, местност „Икочово“ в УПИ I.1712, „Ферма за отглеждане на животни“ с площ от 0,4 дка и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев – Главен архитект на Община Пещера

11. Одобряване проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 в местност „Агово“ по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев – Главен архитект на Община Пещера

12. Обявяване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.667 за публична общинска собственост.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

13. Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

14. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
Димитър Симонов- Гл. специалист„Общинска собственост, наеми“

15. Актуализиране състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова
Председател на Общински съвет –Пещера

16. Питания.

 

д-р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 

Коментари