Институции

В ход е процедура за подбор на потребители за „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“

Пещера. Oбщина Пещера в качеството си на бенефициент по Проект “Подай ръка” обявява процедура за подбор на потребители, във връзка с реализацията на Проект “Подай ръка” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“, както следва:
     І. Критерии за подбор на потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“:
Основен критерий:
1.Доходите на лицата, семействата им и съжителстващите лица през предходния месец;
Допълнителни критерии:
2.1. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане. Това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
2.2. Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
2.3. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.
            ІІ. Ред за провеждане на подбора.
           1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидат-потребителите са:
Заявление-декларация за кандидатстване по образец /Приложение№2/.
Документ за самоличност /за справка/.
Решение от ТЕЛК /ако има/.
Документ за собственост на жилището, което обитават.
Служебна бележка за доходите от месторабота (ако кандидатът работи).
          2. Документите се подават лично в Община Пещера, за проект “Подай ръка” в срок от 17.08.2017 г. до23.08.2017 г.включително – 17.30 часа, за операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“.
            3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Пещера.
            4. Подборът протича в следния ред:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените критерии.
Проверка на декларираните данни в заявлението.
Класиране на кандидат-потребителите.
            5.Комисията изготвя протокол и списък с резултатите от подбора на кандидат-потребителите в срок до 25.08.2017 г.
            6.Списъкът с класирането на кандидат-потребителитесе обявява на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Пещера до 25.08.2017 г. В списъка се посочват основанията за отказ за ползване на социалната услуга на кандидати, които не са класирани.
За връзка: тел. 0350/6-22-03, вътр.104

Коментари